به گزارش مانا، محمود نظر نیا اظهار کرد: در اولین رویداد بین المللی همتایابی اقتصاد دریا محور، پیرو تفاهم نامه‌ای که بین اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور برقرار شده بود اولین مرکز مطالعات راهبردی توسعه اقتصاد دریا محور راه اندازی شد. وی افزود: دیگر اقدامی […]

مشاور امور دریایی وزیر صمت تاکید کرد: این وزارتخانه بر آن است تا زیست بوم کسب و کارهای دریایی را در ابعاد مختلف تشریح و با به دست آوردن الزامات آن به رفع مشکلات در این بخش اقدام و اقتصاد دریامحور را تحقق بخشد. منبع