بحث ژئواکونومی امروز یکی از مباحث عمده در آیین کشورداری و حکمرانی اقتصادی- سیاسی است؛ ژئواکونومی شاخه‌ای از ژئوپلیتیک است، ولی تفاوت‌هایی با آن دارد و بازیگران متعددی در آن درگیر می‌شوند که بر پیچیدگی این رویکرد می‌افزاید. ابزارهای مورد استفاده در ژئواکونومی نیز علاوه بر تعدد و تنوع […]