جبران عقب‌ ماندگی در حوزه بانکرینگ و تولید سوخت کم‌ سولفور