ابتکار شهرداری سالونیک برای حفاظت از محیط‌ زیست دریایی