توضیحات همسر یکی از شهدای سانچی درباره تماس‌هایی که از آفریقا برقرار شد